Blauwe planken achtergrond

Privacy statement

Deze privacyverklaring geeft uitleg over wie wij zijn, welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen. Voor de doeleinden van deze privacyverklaring bedoelen wij met persoonlijke gegevens alle informatie, of een reeks informatie die u direct of indirect kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.  

Aviko vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Aviko heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Alle data die Aviko verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is. 

Door middel van deze Privacy verklaring willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Aviko verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Aviko en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Aviko-websites, of tijdens andere contactmomenten met Aviko. Wij kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy verklaring. 

1. Wie wij zijn 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (evenals de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke in de Europese Unie) is Aviko B.V. 

Postadres:  

Aviko B.V. 
Postbus 8 
7220 AA Steenderen 
Email: GDPR@aviko.com 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Tijdens uw gebruik van de Aviko-websites kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via het formulier op de website. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld. 

De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, aanhef, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, postcode, plaats, zakelijke gegevens (werkgever of contactgegevens van uw werkgever), interesses of voorkeuren die u eventueel verstrekt en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina's geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden. 

Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dat is een service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. De gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die via de cookies worden verzameld, worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Daarbij zal Google de Modelcontractbepalingen (MCB's) gebruiken als grond voor gegevensoverdracht van de EU naar de VS om passende waarborgen voor gegevensbescherming te bieden. MCB's zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en kunnen niet worden aangepast door de partijen die gebruikmaken van de MCB's. . Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om ons andere services in verband met website- en internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven, als dat wettelijk is voorgeschreven of als die partijen de gegevens in opdracht van Google verwerken. Indien deze partijen zich bevinden in landen waar geen passen beschermingsniveau aanwezig is volgens de Europese maatstaven, zal wederom gebruik gemaakt worden van de MCB’s. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. Wij hebben ingesteld dat Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van de bezoekers van onze website wist. Zo komen wij nooit in het bezit van gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u voor uw browser de 'Opt-out Browser Add-on' installeren. 

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens ten behoeve van de gebruikelijke bedrijfsvoering van Aviko. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens mogelijk ten behoeve van de verkoop van onze producten en voor de uitvoering van onze diensten, waaronder mede begrepen de financiële verwerking daarvan. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren en onze relatie met u te onderhouden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekanalyses om de website verder te optimaliseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Aviko verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft zoals in deze Privacy verklaring genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is. 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Aviko aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Aviko of indien Aviko hiertoe wordt wettelijk wordt verplicht. Hieronder valt mede personeel van alle groepsmaatschappijen of externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Aviko verwerken ten behoeve van door Aviko vastgestelde doelen, zoals dienstverleners (IT providers) en  zakenpartners (media agentschappen en marketing bureaus). Aviko verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Aviko uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.  

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Aviko neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Aviko bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy verklaring. Indien Aviko persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Aviko uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Aviko aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. 

7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aviko of indien u uw persoonsgegevens die Aviko heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, overdragen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Aviko via het contactformulier op de website van Aviko. Aviko zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.  

Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Aviko kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8. Gebruik van cookies 

Aviko maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.  
In onze Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Aviko. 

9. Links naar andere websites 

Onze website bevat zowel links naar websites van groepsmaatschappijen als links naar niet-Aviko websites. De websites van groepsmaatschappijen kunnen andere, specifieke privacy voorwaarden bevatten. Daarnaast kunnen externe niet-Aviko websites andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Aviko is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op externe websites. 

10. Wijzigingen en contact 

Mocht Aviko veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks. 

U kunt een verzoek indienen door te klikken op de contactlink op de website waarvandaan dit Privacy verklaring naar u werd gezonden of die deze verklaring publiceert. Anders kunt u een e-mail zenden aan GDPR@aviko.com waarin u uw land vermeldt en hoe u met Aviko contact heeft gehad.  

Wij kunnen verzoeken afwijzen als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, als uw verzoek onredelijk of niet-specifiek is of als uw verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt. Wij reageren in elk geval binnen vier weken.